Szállítás és fizetés

Általános Szállítási- és Fizetési Feltételek


I. Szállítási feltételek
1. A szállítások teljesítési helye a Szállító telephelye.
2. A számlázás szempontjából mérvadó súly a rakodás során kerül rögzítésre, a szállítólevél és a számla hitelesített számítógépes program segítségével készül.
3. Telefonon, telefaxon vagy e-mailben elküldött rendelések és üzenetek esetében a továbbítási és vételi hibákért felelősséget nem vállalunk.
4. Határidős szállítások esetében a Szállítót az önhibáján kívüli hibás vagy késedelmes szállításért felelősség nem terheli.
5. Házhozszállítás csakis raklapos tétel (minimum 500 kg) esetén lehetséges. A szállítás ebben az esetben speditőr bevonásával történik, melynek költsége a speditőr aktuális ajánlatának függvényében a Vevőt terheli.
6. Mennyiségi vagy minőségi reklamációt friss áru esetében közvetlenül az átvétel után és a továbbfeldolgozás megkezdése előtt fogadunk el. Mélyfagyasztott áru esetében az esetleges reklamációt a felengedtetés után azonnal és a továbbfeldolgozás előtt fogadunk el. Amennyiben a Vevő mennyiségi vagy minőségi reklamációt az előbbiek szerint nem jelent be, az árut elfogadottnak tekintjük.
7. A Szállítót felelősség nem terheli, amennyiben a szállított áru a Vevő kereskedelemben szokásostól eltérő céljaira alkalmatlan.
8. Az áru Vevőnél történő hatósági ellenőrzése esetén a Szállító fenntartja magának az ellenpróba bevizsgáltatásának jogát, amit a Vevő egy eredeti ellenpróba-minta megőrzésével és biztosításával köteles lehetővé tenni.
9. Elismert minőségi reklamáció esetén a Szállító fenntartja magának a választás jogát, miszerint az árut hibátlan áruval pótolja vagy visszatéríti a vételárat. Hibás áru szállítás esetén a Vevő közvetett kártérítési igénnyel nem élhet.
10. Rész-szállítások kifogásolása nem jogosítja fel a Vevőt a teljes szerződéstől való elállásra.


II. A tulajdonjog fenntartása
1. Az áru a Szállító tulajdonában marad az üzleti kapcsolatból eredő minden, akár később keletkezett követelés teljes pénzügyi rendezésének időpontjáig.
2. A tulajdonjog abban az esetben is a Szállítót illeti meg, amennyiben a még ki nem fizetett áru időközben továbbfeldolgozásra került.
3. A tulajdonjog fenntartása miatt a Szállító tulajdonában levő áru továbbértékesítése során keletkezett követelését a Vevő Szállítóra engedményezi jelen feltétel elfogadásával. A Vevő csak a fizetési biztonság szem előtt tartásával jogosult a tulajdonjog fenntartása alá eső áru értékesítésére. Az ilyen értékesítés során keletkezett követelés behajtásában a Vevő közreműködik a Szállító javára.


III. Fizetési feltételek
1. Amennyiben a felek között más értelmű megállapodás nem születik, a számlák fizetési határideje a számla kiállítását követő 14. nap. A számlák levonás nélkül fizetendők. A fizetés beérkezésének napja a Szállító számlájántörtént végleges jóváírás időpontja.
2. A számlán megadott fizetési határidő lejártát követően a Vevő minden felszólítás nélkül fizetési késedelembe esik.
3. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogában áll szokásos késedelmi kamatot felszámítani vagy a behajtást megindítani. Ellenkező megállapodás hiányában a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat+8%.
4. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel szembeni lejárt követeléseit a Vevő esetleges felé irányuló követeléseivel kompenzálja.


IV. Záró rendelkezések
1. Szerződő felek magyar bíróság joghatóságát kötik ki a kialakult kereskedelmi szokásoknak megfelelően. Jelen Szerződésből fakadó bármely esetleges jogvita eldöntésére járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyben a Kaposvári Járásbíróság, törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyben a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a Magyar Polgári Perrendtartás 27. §. alapján. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Az „Általános Szállítási és Fizetési Feltételek“ egyes pontjainak esetleges semmissé válása esetén annak
fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak.
3. Az általunk gyártott termékek és a gyártási körülmények megfelelnek a vonatkozó uniós jogszabályi
követelményeknek


Öreglak, 2022. január 1.

 

>>> Általános Szállítási- és Fizetési Feltételek <<<

Panaszkezelési szabályzat