Szállítás és fizetés

Általános Szállítási- és Fizetési Feltételek

I. Szállítási feltételek

 1. A szállítások teljesítési helye a Szállító telephelye.

 2. A számlázás szempontjából mérvadó súly a rakodás során kerül rögzítésre, a szállítólevél és a számla hitelesített számítógépes program segítségével készül. A kereskedelemben szokásos súlyveszteség (káló) a Vevőt terheli.

 3. Telefonon, telefaxon vagy e-mailben elküldött rendelések és üzenetek esetében a továbbítási és vételi hibákért felelősséget nem vállalunk.

 4. Határidős szállítások esetében a Szállítót az önhibáján kívüli hibás vagy késedelmes szállításért felelősség nem terheli.

 5. Házhozszállítás csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a címzett garantálja az áru szokásos munkaidőn belüli átvételét.

 6. Mennyiségi vagy minőségi reklamációt friss áru esetében közvetlenül az átvétel után és a továbbfeldolgozás megkezdése előtt fogadunk el. Mélyfagyasztott áru esetében az esetleges reklamációt a felengedtetés után azonnal és a továbbfeldolgozás előtt fogadunk el. Amennyiben a Vevő mennyiségi vagy minőségi reklamációt az előbbiek szerint nem jelent be, az árut elfogadottnak tekintjük.

 7. A Szállítót felelősség nem terheli, amennyiben a szállított áru a Vevő kereskedelemben szokásostól eltérő céljaira alkalmatlan.

 8. Az áru Vevőnél történő hatósági ellenőrzése esetén a Szállító fenntartja magának az ellenpróba bevizsgáltatásának jogát, amit a Vevő egy eredeti ellenpróba-minta megőrzésével és biztosításával köteles lehetővé tenni.

 9. Elismert minőségi reklamáció esetén a Szállító fenntartja magának a választás jogát, miszerint az árut hibátlan áruval pótolja vagy visszatéríti a vételárat. Hibás áru szállítás esetén a Vevő közvetett kártérítési igénnyel nem élhet.

 10. Rész-szállítások kifogásolása nem jogosítja fel a Vevőt a teljes szerződéstől való elállásra.

II. A tulajdonjog fenntartása

 1. Az áru a Szállító tulajdonában marad az üzleti kapcsolatból eredő minden, akár később keletkezett követelés teljes pénzügyi rendezésének időpontjáig.

 2. A tulajdonjog abban az esetben is a Szálljtót illeti meg, amennyiben a még ki nem fizetett áru időközben továbbfeldolgozásra került.

 3. A tulajdonjog fenntartása miatt a Szállító tulajdonában levő áru továbbértékesítése során keletkezett követeléséről a Vevő lemond a Szállító javára. A Vevő csak a fizetési biztonság szem előtt tartásával jogosult a tulajdonjog fenntartása alá eső áru értékesítésére. Az ilyen értékesítés során keletkezett követelés behajtásában a Vevő közreműködik a Szállító javára.

III. Fizetési feltételek

 1. Amennyiben a felek között más értelmű megállapodás nem születik, a számlák fizetési határideje a számla kiállítását követő 14. nap. A számlák levonás nélkül fizetendők. A fizetés befolyásának napja a Szállító számláján történt végleges jóváírás időpontja.

 2. A számlán megadott fizetési határidő lejártát követően a Vevő minden felszólítás nélkül fizetési késedelembe esik.

 3. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogában áll szokásos késedelmi kamatot felszámítani vagy a behajtást megindítani.

 4. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel szembeni lejárt követeléseit a Vevő esetleges felé irányuló követeléseivel kompenzálja.

IV. Záró rendelkezések

 1. A jogi viták rendezésének helye Kaposvár.

 2. Az „Általános Szállítási és Fizetési Feltételek“ egyes pontjainak esetleges semmissé válása esetén annak fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak.

 3. Az általunk gyártott termékek és a gyártási körülmények megfelelnek a vonatkozó uniós jogszabályi követelményeknek.

Öreglak, 2019. május 1.

>>> Általános Szállítási- és Fizetési Feltételek <<<

Panaszkezelési szabályzat